Algemene voorwaarden

Hellinga Fotografie & Wanddecoratie, hierna te noemen Hellinga Fotografie staat, geregistreerd onder Kamer van Koophandel inschrijving 75850575. 

Algemeen

 1. Op alle producten en diensten van Hellinga Fotografie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing
 2. Bij het afnemen van producten en/of diensten gaat u automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen voorwaarden kunt u dit enkel schriftelijk voorafgaand aan een opdracht kenbaar maken 
 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Hellinga Fotografie worden aangepast

Opdracht op maat

 1. U kiest voor een fotograaf omdat de stijl u aanspreekt. Het staat Hellinga Fotografie vrij om bij een opdracht op maat zijn artistieke kennis en inzicht gedurende de uitvoer van de opdracht toe te passen
 2. Uit iedere opdracht op maat wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Hellinga Fotografie zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoreportage. De opdracht is pas compleet nadat Hellinga Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Hellinga Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Hellinga Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

Boekingen

 1. Een opdracht op maat is te boeken via het contactformulier op de website
 2. Aan de hand van uw wensen zal voorafgaand aan de opdracht een offerte worden opgesteld voor akkoord
 3. Uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Hellinga Fotografie heeft tot 2 dagen na aanvaarding van het aanbod zijn aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs
 4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen m.u.v. de standaard outdoor fotoshoot hondenfotografie. Die factuur dient in zijn geheel betaald te worden voorafgaand aan de shoot. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van Hellinga Fotografie
 5. Het boeken van een opdracht op maat is niet vrijblijvend. Indien een opdracht op maat wordt geannuleerd door u als klant, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Hellinga Fotografie niet in staat is om de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling

Auteursrecht & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Hellinga Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Hellinga Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Hellinga Fotografie
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Hellinga Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Hellinga Fotografie kunnen tonen
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Iedere toegewezen recht op publicatie is toepasbaar op een eenmalige publicatie tenzij anders overeengekomen
 5. Op alle foto’s van Hellinga Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellinga Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie
 6. Hellinga Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Hellinga Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties

Levering wanddecoratie en overige artikelen

 1. Het produceren van de wanddecoratie en overige artikelen betreft maatwerk. Hellinga Fotografie tracht te allen tijde de wanddecoratie binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling bij u af te leveren. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze bezorgtermijn. Hellinga Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij derden e.g. bezorgdienst
 2. Geplaatste orders gaan na ontvangst van de betaling direct in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd

Prijzen en betalingen

 1. Prijzen zijn inclusief btw.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van de klant geschiedt dit voor diens rekening en risico.
 4. Alle door ons versterkte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend.
 5. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 6. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze klant in rekening brengen. Dit geldt ook als je het artikel al hebt besteld.
 7. Betaling is volgens afspraak. De klant kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

Eigendom

Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van Hellinga Fotografie & Wanddecoratie. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betalen van schadevergoeding en winstderving.

Risico

Zaken zijn voor risico van Hellinga Fotografie & Wanddecoratie.nl tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant, of door de klant aangewezen derden zijn gebracht. 

Schade, aansprakelijkheid en garantie

 1. Hellinga Fotografie & Wanddecoratie is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
 2. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
 3. Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Hellinga Fotografie & Wanddecoratie wordt vergoed.
 4. Indien door Hellinga Fotografie & Wanddecoratie geleverde teksten en afbeeldingen door de klant gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. Client is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Hellinga Fotografie & Wanddecoratie te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden.
 5. Hellinga Fotografie & Wanddecoratie staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliënt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
 6. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Hellinga Fotografie & Wanddecoratie geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

Wijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra berekend. Opgave van wijziging dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de klant.

Afwijkingen

 1. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van de order.
 2. Bij verwerking van speciale materialen en halffabricaten kan Hellinga Fotografie & Wanddecoratie geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van deze materialen. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door klant aangeleverde materialen en halffabricaten. Bij bedrukking, zowel in zeef- als offsetdruk geldt dit tevens voor de licht- en kleurechtheid.

Uitbesteding werk aan derden

Hellinga Fotografie & Wanddecoratie is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de klant dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door Hellinga Fotografie & Wanddecoratie zelf geproduceerd zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u mij (Hellinga Fotografie) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Hellinga Fotografie – Modelformulier herroepingsplicht voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw eigen rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 1. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 2. producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
 4. producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 5. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);
 7. digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht

Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indoen zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Ontbinden

Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

Toepasselijk Recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden?

Verrijk je interieur met de wanddecoratie van Hellinga Fotografie. Vanuit mijn eigen kijk op de wereld een unieke selectie aan muurdecoratie om jouw ruimte in huis of op kantoor net dat beetje extra te geven. Aan de hand van vier thema’s – in de natuur, in de stad, op de wadden en op reis – is er voor iedere smaak wat te vinden